За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на проект «Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на гр. Кубрат и разширение на ПСОВ» за кандитатстване за финансиране по оперативна програма «Околна Среда 2007-2013г.»

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 684 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-131-131

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кубрат

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кубрат

Област: Разград


Цел

Целта на проекта е „Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ”, заедно с всички съпътсващи документи необходими за кандидастване за финансиране от ОП „Околна среда”. Инвестиционният проект включва подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в Кубрат – около 31 км., строителство на канализационна мрежа в Кубрат – около 51 км., изграждане на 4 бр. помпени странции и разширение на ПСОВ.


Дейности

  • Техническа помощ за подготовка на проект "Строителство и реконструкция на вътрешна ВиК мрежа на Кубрат, и разширение на ПСОВ";
  • Оценка на съответствие на проектите по смисъла на ЗУТ;
  • Одит на проекта;
  • Информация и публичност на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


« обратно