За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Първомай"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 882 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-132-132

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Първомай

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Първомай

Област: Пловдив


Цел

Главната цел е да се подготвят качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане,реконструкция и модернизация на канализационната и водопреносната мрежи и ПСОВ/ПСПВ в община Първомай, с които в последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” за реализация на същинското им инфраструктурно изпълнение


Дейности

 • Управление и контрол на проекта;
 • Изготвяне на инвестиционен проект включващ:
  • Реконструкция на вътрешна водопреносна мрежа в гр.Първомай;
  • Изграждане на ПСОВ и довеждащи колектори от гр.Първомай;
  • Изграждане на канализационна мрежа в кв.Дебър и кв.Любеново на гр.Първомай;
 • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда;
 • Предоставяне на юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗБР и ЗУТ;
 • Дейности във връзка с процедури за издаване на разрешителни за строеж;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инфраструктурен проект. Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Информационни дейности;
 • Одит на проекта


« обратно