За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 735 369,36 лв


Регистрационен номер: 58131-133-133

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Първомай

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Първомай

Област: Пловдив


Цел

Настоящият проект е свързан с подготовка на инвестиционен проект “Смесена канализация (битова и дъждовна) и пречиствателна станция за отпадъчни води на с. Градина, община Първомай”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за разработване на предпроектно проучване, включително пълен анализ "ползи-разходи" за инвестиционния проект;
  • Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ "ползи-разходи" и попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект;
  • Разработване на работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията;
  • Провеждане на оценка на съответствието на инвестиционния проект, съгласно изискванията на чл. 142 от ЗУТ и изготвяне на комплексен доклад по чл. 142, ал. 6, т. от ЗУТ;
  • Провеждане на процедура по уведомяване на засегнатото население и РИОСВ - гр. Пловдив, съгласно разпоредбите на чл. 10 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционния предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони и чл. 4 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда и изготвяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС;
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


« обратно