За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Проектиране на интегрирана ВиК система и ПСОВ в село Борино, област Смолян

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 799 589,40 лв


Регистрационен номер: 58131-141-141

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Борино

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Борино

Област: Смолян


Цел

С настоящото проектно предложение община Борино, област Смолян кандидатства за финансова подкрепа от ОП “Околна среда” за проектиране на интегрирана ситема за водоснабдяване и канализация, включваща и пречиствателна станция за отпадните води. Проектът се отнася за общинския център – с. Борино


Дейности

 • Управление на проекта;
 • Избор на проектант;
 • Избор на лицензиран консултант по ОВОС;
 • Избор на консултант за оценка на съответствието;
 • Избор на лицензиран експерт-счетоводител;
 • Проектиране;
 • Извършване на ОВОС;
 • Изготвяне на комплексен доклад по оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежите;
 • Издаване на резрешително за заустване на води и разрешително за строеж;
 • Изготвяне на финансово-икономически анализ, вкл.анализ на разходите и ползите;
 • Публичност и визуализация;
 • Извършване на одит


« обратно