За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на проект за “Изграждане на ПСОВ, инженерна инфраструктура за отпадни води и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питейна вода в гр. Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 980 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-142-142

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Садово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Садово

Област: Пловдив


Цел

С проектът се подпомога общинската администрация на община Садово да подготви качествен и пълен инвестиционен проект, с който да се кандидатства за финасиране по ОП “Околна среда 2007-2013” за изграждането на ПСОВ с биологично стъпало за пречистване на водите и инженерна инфраструктура за отпадни води /битово- фекални и дъждовни/ и реконструкция на вътрешната водоснабдителна мрежа за питеина вода за гр.Садово, с. Болярци, с. Чешнегирово и с. Катуница


Дейности

  • Подготовка и провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка;
  • Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и изграждане/рехабилитация на ВиК мрежа и документи които са необходими за да бъде проектът готов за представяне за финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.";
  • Одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност, вкл. подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на ЕС.


« обратно