За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация, колектор и ПСОВ - град Белово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 373 176,00 лв


Регистрационен номер: 58131-145-145

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Белово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Белово

Област: Пазарджик


Цел

Настоящият проект предвижда подготовка на пълно инвестиционно решение (проект) за подобряване на инфраструктурата за отпадъчни води в град Белово (в т.ч. квартал Малко Белово)


Дейности

  • Провеждане на геодезически, геоложки и хидроложки проучвания , предпроектни проучвания и ПУП, процедури по ЗООЗ и ЗУТ, изготвяне на работен проект на ремонт, доизграждане на канализационна мрежа, колектор и ПСОВ, включително с инфраструктура;
  • Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите и такси за издаване на разрешителни за строеж;
  • Изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ 4;
  • Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Информация и публичност;
  • Одит на проекта;
  • Последваща оценка на изпълнението на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


« обратно