За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на проектно предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) – гр. Белоградчик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 171 100,00 лв


Регистрационен номер: 58131-146-146

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Белоградчик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Белоградчик

Област: Видин


Цел

Проектът предвижда подготовка на проектно предложение за изграждането на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни води в землището на село Дъбравка, местност „Мемедалиното”, община Белоградчик.


Дейности

 • Първа работна среща на екипа по проекта;
 • Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) за определяне и застрояване на ПИ 59013;
 • Изготвяне на проект за предварително (прединвестиционно) проучване за изграждането на ПСОВ;
 • Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционното предложение;
 • Получаване на Решение за определяне и утвърждаване на площадка за строителство на ПСОВ;
 • Получаване на Решение за промяна на предназначението на земеделска земя за изграждане на ПСОВ;
 • Изготвяне на работен проект за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ - гр.Белоградчик;
 • Извършване на оценка за съответствие на работния проект;
 • Издаване на разрешение за строеж;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ на разходите и ползите;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за строителство на довеждащ колектор и ПСОВ - гр. Белоградчик;
 • Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект за изграждане на довеждащ колектор и ПСОВ - гр. Белоградчик;
 • Информационно представяне и публичност на проекта;
 • Одит на проекта;
 • Отчитане на проекта.


« обратно