За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 515 800,00 лв


Регистрационен номер: 58131-151-151

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Пазарджик

Област: Пазарджик


Цел

Настоящият проект цели да подпомогне общинската администрация на Община Пазарджик да подготви качествен и пъллен инвестиционенв проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”


Дейности

 • Подготовка на проекта;
 • Управление на проекта;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка и избор на Технически проектант;
 • Прединвестиционен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води;
 • Работен проект за: Канализационната мрежа на с. Огняново;
 • Работен проект за: Канализационната мрежа на с. Хаджиево;
 • Работен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води от с. Огняново и с. Хаджиево - външни връзки и съоръжения;
 • Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с.Огняново;
 • Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Хаджиево;
 • Изготвяне на ОВОС;
 • Подготовка на документация за издаване на разрешителни за заустване по Закона за водите;
 • Изготвяне на парцеларни планове и ПУП за промяна предназначението на терени за площните обекти;
 • Изработване на комплект тържни документи за строителство на инвестиционен проект;
 • Финансово-икономически анализ;
 • Изготвяне на проектно предложение;
 • Независима оценка на Инвестиционния проект и Предложението за финансиране;
 • Одит на Проекта;
 • Публичност и информиране.


« обратно