За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на пълен инвестиционен проект за „Изграждане на канализация и ПСОВ и подмяна на водопроводна мрежа в с. Црънча

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 724 742,40 лв


Регистрационен номер: 58131-152-152

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Пазарджик

Област: Пазарджик


Цел

Настоящият проект предвижда подготовка на пълно инвестиционно решение за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в с. Црънча, находящо се в градския агломерационен ареал на община Пазарджик


Дейности

  • Провеждане на геоложки и хидроложки проучвания и Изготвяне на работен проект;
  • Дейности във връзка с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, издаване на разрешителни по Закона за водите, процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
  • Изготвяне на анализ Разходи-ползи, съгласно насоките на Европейската комисия, Работен документ 4;
  • Подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Информация и публичност;
  • Одит на проекта;
  • Последваща оценка на изпълнението на проекта;
  • Организация и управление на проекта.


« обратно