За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник, община Долна Митрополия

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 141 200,00 лв


Регистрационен номер: 58131-162-162

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Долна Митрополия

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Долна Митрополия

Област: Плевен


Цел

Проектът за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационната мрежа и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителната система на гр. Тръстеник


Дейности

 • Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Тръстеник, със следните дейности:
  • Преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация;
  • Да подготви 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията/града;
  • Да изготви анализ на социалната поносимост на макро равнище;
  • Да предложи инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финасиране по ОП "Околна среда 2007 - 2013", съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост;
  • Да подготви пред - инвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС. Ще се обърне особено внимание при разглеждането на двете основни алтернативи за третиране на отпадъчните води от града - чрез изграждане на отвеждащ колектор и включването му към отвеждащия колектор от гр. Плевен до ГПСОВ Плевен или чрез изграждането на самостоятелно ПСОВ за града;
  • Да изготви идеен проект за одобрената алтернатива;
  • Да подготви Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда 2007 - 2013"и изготви всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други;
  • Да подготви документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им;

 • Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта:
  • Изпълнителят по договора ще има ангажимент да подпомага Община Долна Митрополия и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостно управление и изпълнение на договорите по проект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник";

 • Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта:
  • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Долна Митрополия, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
 • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник":
  • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01;

 • Одит на проекта:
  • Осигуряване на лицензиран експерт - счетоводител или одиторска фирма за удостоверяване верността, надеждността и адекватността на отчетените разходи и доказващите ги разходно-оправдателни документи;

 • Дейности, които ще бъдат извършени от бенефициента:
  • Дейности свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР, ЗУТ и други;
  • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта.


« обратно