За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за управление на питейни води на град Долна баня и изграждане на обща ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 636 500,00 лв


Регистрационен номер: 58131-166-166

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Долна баня

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Долна баня

Област: София


Цел

Реконструкция, модернизация и доизграждане на канализацията в гр. Долна баня и довеждащ колектор; - проект за ПСОВ; - проектиране на канализационна мрежа в летовище Долна баня и довеждащ колектор до Долна баня; - реконструкция на довеждащите водопроводи и съоръжения от главния водопровод с. Радуил – гр. Ихтиман до гр. Долна баня; - реконструкция и модернизация на градската водопроводна мрежа; - реконструкция и модернизация на водопроводната мрежа в летовище Долна баня.


Дейности

  • Геодезическо заснемане на нови трасета и терен за ПСОВ и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, заснемане на съществуващата ВиК инфраструктура;
  • Дейности по осигуряване на разрешителен режим съгласно ЗООС, ЗВ и ЗУТ;
  • Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадни води на град Долна баня и летовище Долна баня и изграждане на обща ПСОВ;
  • Съгласувателни процедури и осигуряване на разрешения за строеж;
  • Консултантска дейност.Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите и подготовка на документация за кандидатстване за финансиране на строителството по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г.";
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор;
  • Разходи за информация и публичност;
  • Одит на проекта;
  • Разходи, направени преди кандидатстване за помощта.


« обратно