За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с. Рудник и м.с. Черно море – област Бургас

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 479 090,00 лв


Регистрационен номер: 58131-171-171

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Бургас

Област: Бургас


Цел

Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадъчни води – с. Рудник и м.с. Черно море – Област Бургас


Дейности

  • Геодезическо заснемане на терен за ПСОВ, ПС и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, заснемане на съществуващите водопроводи;
  • Дейности по осигуряване на разрешителен режим съгласно ЗООС, ЗВ и ЗУТ;
  • Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на с.Рудник и м.с.Черно море, обл. Бургас и проектиране на ПСОВ и ПС;
  • Съгласувателни процедури и осигуряване на разрешения за строеж;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи, вкл. анализ за разходите и ползите и подготовка на документация за кандидатстване за финансиране на строителството по оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013г.”;
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, вкл. за строителство и строителен надзор;
  • Разходи за информация и публичност;
  • Одит на проекта.


« обратно