За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за детайлно разработване на инфраструктурно предложение „Доизграждане на ВиК мрежата и пречистване на водите на гр. Елена”

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 650 920,00 лв


Регистрационен номер: 58131-175-175

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Елена

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Елена

Област: Велико Търново


Цел

Проектното предложение е за подготовка на интегриран проект за комплексно пречистване водите на гр. Елена, който включва реконструкция и модернизация на канализационните мрежи и съоръжения, подмяна на амортизирана водопреносна мрежа, строителство на пречиствателна станция за отпадни води и доизграждане на главен канализационен колектор


Дейности

 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на канализационната мрежа;
 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за реконструкция и модернизация на водопреносната мрежа;
 • Проектиране, включително разработване на технически/работен проект за доизграждане на довеждащ главен канализационен колектор;
 • Проектиране, включително разработване на идеен проект за изграждане на ПСОВ с капацитет 10 000 еквивалентни жители с избор на площадка и приемник;
 • Подготовка и процедури за изготвяне и издаване на всички необходими разрешителни по ЗООС, ЗБР, ЗВ и ЗУТ, включително обществено обсъждане;
 • Изготвяне на финансов и икономически анализ, включително анализ за разходите и ползите, анализ на чувствителността;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в сегашния проект и в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
 • Одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител;
 • Мерки за информация и публичност - подготовка, публикуване и разпространение на материали;
 • Организация и управление на проекта;
 • Изготвяне на доклад за необходимите дейности по подготовката на инфраструктурен проект с индикативен бюджет на проекта;
 • Изготвяне на лабораторен доклад за количеството и състава на отпадно-битовите води;
 • Структуриране на проекта и попълване на пректната апликационна форма и комплектоване на изискваните документи.


« обратно