За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Момчилград

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 261 007,00 лв


Регистрационен номер: 58131-177-177

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Момчилград

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Момчилград

Област: Кърджали


Цел

Предложението представлява проектна фаза за подготовка на качествен инвестиционен проект за реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ в град Момчилград. Настоящото проектопредложение е пряко обвързано с подготовката на инвестиционно предложение за кандидатстване по приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

 • Организация и управление на проекта;
 • Разработване на идеен проект за изграждане на Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ГПСОВ);
 • Разработване на прединвестиционни проучвания;
 • Геодезически заснемания;
 • Разработване на ПУП - парцеларен план;
 • Организиране и провеждане на обществени обсъждания;
 • Финансово - икономически анализи, в т.ч. анализ на разходите и ползите;
 • Разработване на работен проект за доизграждане и реконструкция на системите за водоснабдяване и канализация;
 • Разработване на доклад за оценка на съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа, съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗУТ;
 • Осигуряване на необходимите разрешителни;
 • Консултантски услуги за разработване на инвестиционен проект;
 • Популяризиране на проекта.


« обратно