За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера - Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ, гр. Пещера"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 476 380,00 лв


Регистрационен номер: 58131-181-181

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Пещера

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Пещера

Област: Пазарджик


Цел

Настоящият проект е свързан с подготовка на инвестиционен проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на гр. Пещера – Доизграждане и рехабилитация на съществуваща водоснабдителна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Пещера”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

 • Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ "ползи-разходи";
 • Разработване на идеен проект за Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Пещера;
 • Разработване на ПУП - парцеларен план, идеен проект и проектно-сметна документация за изграждане на главен канализационен към Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Пещера;
 • Геодезическо заснемане и ПУП - ПРЗ във връзка с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Пещера;
 • Геодезическо заснемане и ПУП - ПРЗ във връзка с изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Пещера;
 • Разработване на прединвестиционно проучване, технически и работен проект по смисъла на Наредба № 4 към Закона за устройството на територията;
 • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
 • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.";
 • Одит на проекта;
 • Осигуряване на информация и публичност за проект;
 • Последваща оценка на проекта;
 • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


« обратно