За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща ГПСОВ – Белослав

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 21 127 709,00 лв


Регистрационен номер: 58111-28-219

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Белослав

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Белослав

Област: Варна


Цел

Разширение на съществуващата инфраструктура чрез изграждане на канализационна мрежа в новите квартали, изграждане на напорен тръбопровод отвеждащ битово-фекалните води от КПС до съществуваща ГПСОВ Белослав, както и нова водопроводна мрежа в тях. Предвижда се изграждане на битово-фекална канализация в новопроектираните квартали: «Авренска поляна», кв. «Младост», кв.«Акации» с цел постигане на 100% изградена канализация на града. Предвижда още и рехабилитация на водопроводна мрежа в кварталите: «Гебедже», кв.« Бриз» , кв.«Изгрев», кв. «Акации», кв. « Хр.Ботев», кв. «Младост», кв. «В.Левски», с цел минимизиране загубите при водопреноса и съхранението и с оглед повишаване качеството на подаваната вода.


Дейности


Дейност 1:
Управление на проекта

Дейност 2: Популяризиране на проекта 

Дейност 3: Изпълнение на СМР Надзор по време на строителството ; Авторски надзор ; Технически /Инвеститорски /контрол

Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни работи 

Дейност 5: Одит


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност (в км.)

Реализирана стойност (в км.)

Изпълнение %

Строителство на канализационни колектори

1,495

1,495

100

Строителство на канализационна мрежа

5,037

5,037

100

Строителство на водопреносна мрежа

1,964

1,964

100

Реконструкция на водопреносна мрежа

18,752

18,752

100


Пуснат в експлоатация:
14.10.2010 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9736

http://www.beloslav.org/subsection-77-proekti.html

« обратно