За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Канализация с. Зимница – гл. клон І от о.т. 176 до брегово заустване – ІІ-ри етап и Пречиствателна станция за отпадни води

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 163 155,00 лв


Регистрационен номер: 58111-12-203

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Стралджа

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Стралджа

Област: Ямбол


Цел

Проектната разработка предвижда доизграждане на канализационната система за смесени отпадни води на с. Зимница, отвеждане на същите в Пречиствателна станция за биологично пречистване и довеждане на пречистените води до брегово заустване в дере


Дейности

  • Ще бъде изградена и въведена в експлоатация 1бр. съвременна ПСОВ за 2000 еквивалентжители.
  • Ще бъде доизграден главния клон с дължина 950 м на канализацията довеждаща отпадните води до ПСОВ и отвеждаща пречистените води до приемника дере.


« обратно