За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица. Първи етап – изграждане на пречиствателна станция

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 9 773 972,68 лв


Регистрационен номер: 58111-29-220

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Ябланица

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Ябланица

Област: Ловеч


Цел

Изграждане на ПСОВ за битовите отпадни води. Предвижда се изграждане на нов довеждащ събирателен колектор, който ще събере и ще отведе битовите отпадни води от всички клонове до ПСОВ.


Дейности

 • Прединвестицинно проучване
 • Финансови и икономически анализи
 • Преценка от необходимостта за ОВОС и Оценка на въздействието върху околната среда
 • Оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 и 6. Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/ програма/ проект или инвестиционно предложение върху защитени
 • Издаване на разрешителни по Закона за водите
 • Проектиране на работен проект
 • Издаване на разрешително за строеж
 • Изготвяне на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки
 • Обявяване на процедурите за възлагане на обществени поръчки
 • Строителство
 • Надзор по време на строителството (включва строителен надзор и авторски надзор)
 • Финансов отчет на проекта и Одит на проекта
 • Организация и управление на проекта. Инвеститорски контрол
 • Публичност
 • Обучение и пускане в експлоатация


Физическо изпълнение:

 

Основни компоненти

Планирана стойност

Строителство на ПСОВ Ябланица

1 бр.

Строителство на канализационни колектори

4,2 км.

 

Първа копка: 12 ноември 2011 г.

Проектен капацитет на ПСОВ: 5 000 екв. ж. 

Обслужвано население от проекта: 4 000 ж.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно