За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Комплексно пречистване водите на гр. Сопот и строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори – Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 17 750 564,00 лв


Регистрационен номер: 58111-74-265

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Сопот

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Сопот

Област: Пловдив


Цел

Изграждане на ПСОВ – Сопот с довеждащ колектор


Дейности

 • Подготовка на проект
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по Закона за обществените поръчки
 • Проучвания, проектиране и анализи Проектиране на работен проект
 • Техническа помощ
 • Строително-монтажни работи Изграждане на ПСОВ и довеждащ колектор
 • Доставка и монтаж на машини и съоръжения
 • Обучение във връзка с експлоатация и поддръжка
 • Строителен надзор
 • Авторски надзор
 • Инвеститорски контрол
 • Организация и управление на проекта
 • Публичност
 • Одит


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност

Реализирана стойност

Изпълнение %

Строителство на ПСОВ Сопот

Механично и биологично стъпало, пречистване на азот и фосфор

1 бр.

1 бр.

100

Строителство на канализационни колектори

0,92 км.

0,92 км.

100


Проектен капацитет на ПСОВ: 25 000 екв. ж.

Пуснат в експлоатация: 05.09.2010 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на община Сопот, можете да намерите - ТУК

« обратно