За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подобряване състоянието на басейна на р. Камчия чрез изпълнение на интегриран воден проект на с. Люляково, община Руен, област Бургас

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 32 168 747,00 лв


Регистрационен номер: 58111-87-278

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Руен

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Руен

Област: Бургас


Цел

Изграждане на вътрешна канализационна мрежа и събирателен колектор до пречиствателно съоръжение; реконструкция на вътрешна водопроводна система; строителство на довеждащ напорен водопровод и помпена станция от деривация „Камчия”; изграждане на Пречиствателна станция за битово фекални води


Дейности

 • Прединвестицинно проучване Оценка на инвестиционните намерения на Възложителя и съществуващото положение; Препоръки за преодоляване на несъответствията;
 • Инженерни анализи геодезическо заснемане
 • Финансови и икономически анализи
 • Подготовка на формуляр за кандидатстване
 • Оценка на въздействието върху околната среда; Преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на план/програма/проект или инвестиционно предложение върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000; 7. Оценка за съвместимостта Подготовка на документи за издаване на становище от РИОСВ
 • Преценка от необходимостта за ОВОС
 • Издаване на разрешителни по Закона за водите Подготовка на документи за издаване на становище от Басейнова Дирекция
 • Проектиране Изготвяне на инвестиционни (идейни и работни) проекти по части: - Външен довеждащ водопровод с.Люляково - Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Люляково - Изграждане на вътрешна канализационна мрежа на с.Люляково - Пречиствателна станция за отпадни води на с. Люляково
 • Доклад за оценка съответствието на инвестиционния проект; Издаване на Разрешение за строеж;
 • Промяна предназначението на земята Промяна на предназначението на общинско пасище във връзка с инвестиционното намерение на Възложителя
 • Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на строител и обявяване на процедура за избор на строител по ЗОП Подготовка на тръжно досие за избор на Изпълнител за СМР. Протичане на открита процедура по ЗОП.
 • Избор на Изпълнител на СМР Определяне на Изпълнител на СМР въз основа на проведена процедура по ЗОП и подадени предложения.
 • Изготвяне на документация за провеждане на процедура за избор на строителен надзор и инвеститорски контрол; Обявяване на процедура за избор на строителен надзор и инвеститорски контрол;
 • Избор на строителен надзор и инвеститорски контрол
 • Строителство - изграждане и подмяна на вътрешна канализационна мрежа и събирателен колектор до пречиствателно съоръжение; - подмяна и доизграждане на съществуваща водопроводна мрежа; - изграждане на довеждащ гравитачен водопровод от деривация „Камчия” с помпена станция; - изграждане на Пречиствателна станция за битово - фекални води (ПСОВ).
 • Строителен надзор и инвеститорски контрол, включително Авторски надзор по време на изпълнението на СМР Извършване на усугата по време изпълнението на СМР до издаване на Разрешение за ползване
 • Приемане на строителния обект и издаване на Разрешение за ползване Приемане на обекта от държавна приемателна комисия
 • Обучение и експлоатация Обучение на персонала и пускане в експлоатация на ПСОВ с. Люляково
 • Публичност Осъществяване на мерките за публичност чрез огласяване на помощта от ЕС
 • Одит на проекта
 • Пускане на строителния обект в експлоатация


Изграждане на канализация: 19,2 км.

Изграждане на водоснабдителна мрежа: 23,7 км.

Обслужвано население от проекта: 2 354 жители

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на страницата на община Руен, можете да намерите ТУК« обратно