За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до ПСОВ

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 363 499,00 лв


Регистрационен номер: 58111-100-291

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бургас

Година на приключване на проекта: 2012

Община: Бургас

Област: Бургас


Цел

Изграждане на битова канализационна мрежа в квартал Долно Езерово, гр. Бургас


Дейности

  • Прединвестиционно проучване, финансов и соц. икономически анализ и попълване на формуляр за кандидатстване
  • Подготовка на документации за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в инфраструктурния проект
  • Строително-монтажни работи
  • Строителен надзор
  • Авторски надзор
  • Инвеститорски контрол
  • Организация и управление на проекта
  • Публичност
  • Осъществяване на одит на проекта от лицензиран експерт-счетоводител


Физическо изпълнение:

Основни компоненти

Планирана стойност

Реализирана стойност

Изпълнение %

Строителство на напорен колектор

3,15 км.

3,15 км.

100

Строителство на канализационна мрежа

9,831 км.

9,831 км.

100


Пуснат в експлоатация: 10.03.2011 г.

http://umispublic.minfin.bg/srchProjectInfo.aspx?org=beneficient&id=9690

http://www.burgas.bg/bg/info/index/199

« обратно