За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Реализиране на инвестиционен проект „Градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ)” в град Вършец

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 5 707 900,00 лв


Регистрационен номер: 58111-113-304

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Вършец

Година на приключване на проекта: 2013

Община: Вършец

Област: Монтана


Цел

Основната цел на проекта е повишаване качеството на жизнената среда в курорта Вършец чрез подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води.


Дейности

Проектиране и реализация на инфраструктурен проект за изграждане на ГПСОВ в град Вършец, на основата на изготвено предпроектно инвестиционно проучване. Увеличаване на дела на населението в община Вършец, включено в канализационната система. Проектът предвижда да се изготви пълно инвестиционно проектно предложение за изграждане на ГПСОВ. Ще бъдат извършени всички необходими дейности, свързани с реализирането на инвестиционния проект – разработване на технически проект, издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда и водите, разрешителни за строеж, провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, свързани с проектирането и строителството.
  • Подготовка на проект
  • Проектиране
  • Строителство
  • Закупуване на машини и съоръжения
  • Надзор по време на строителството. Включва строителен и авторски надзор
  • Публичност
  • Одит
  • Управление на проект


Първа копка: 5 март 2012 г.

Официално откриване: 4 ноември 2013 г.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

Информация за проекта на уеб страницата на Община Вършец, можете да намерите - ТУК

« обратно