За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане и рехабилитация на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа, гр. Гълъбово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 33 840 592,00 лв


Регистрационен номер: DIR-51011119-22-54

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Гълъбово

Година на приключване на проекта: 2014

Община: Гълъбово

Област: Стара Загора


Цел

Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, доизграждане на канализационната мрежа и осъществяването на рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа на гр. Гълъбово ще осигурят подобряване на жизнената среда, развитие на инфраструктурата за опазване на околната среда и създаване на достъпна среда за развитие на дребния и среден бизнес.


Дейности

 • Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект
 • Разработване на прединвестиционно проучване
 • Изготвяне на доклад за оценка на въздействието върху околната среда, екологична оценка, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения/разрешителни и изискуемите по процедурата карти и план за управление на утайките, оценка на съответствието
 • Изготвяне на анализ разходи-ползи или финансов анализ
 • Проектиране - Идейни проекти Вик и ПСОВ
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки
 • Изготвяне на доклад за изпълнение на I-ия етап
 • Техническа помощ за подпомагане на ЗИП при управлението на проекта
 • Доставка на оборудване и канцеларски материали
 • Одит на проекта за първия етап на проекта
 • ПубличностИзграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води с проектен капацитет: 12 900 е.ж.

Изграждане/реконструкция на канализационна мрежа: 10,74 км.

Реконструкция на водопроводна мрежа: 6,3 км.

Информация за проекта в ИСУН, можете да намерите - ТУК

« обратно