За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изготвяне на инвестиционен проект за модернизация и проектиране на ПОСВ и съпътстващи съоръжения на гр. Поморие

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 469 592,00 лв


Регистрационен номер: 58131-10-10

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Община Поморие

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Поморие

Област: Бургас


Цел

Инвестиционният проект ще търси най-оптималния вариант за пречистване и обеззаразяване на отпадъчните води на гр. Поморие, преди включването им в Черно море (основен приемник на отпадните води). Избраната технология на пречистване ще цели да осигури постигане на висока ефективност, облекчена експлоатация, компактно решение за пречистването на отпадните води за капацитет на 100 000 екв. ж.


Дейности

 • Подготовка за изпълнение на проекта и сформиране на екип;
 • Избор на изпълнител за разработване на пред инвестиционни проучвания;
 • Изготвяне на Оценка на въздействие върху околната среда и Оценка за съвместимостта;
 • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с ОВОС и ОС;
 • Избор на експертна консултантска организация, която да подготви документация за възлагане на обществени поръчки, както и да изготвяне на проектно предложение за последващо кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда";
 • Изготвяне на тръжно досие за възлагане на обществена поръчка и избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект;
 • Изготвяне на ПУП и Идеен проект;
 • Съгласуване на ПУП;
 • Изготвяне на Работен проект;
 • Изготвяне на финансови анализи, включително анализ на разходите и ползите;
 • Публичност и информираност на обществеността;
 • Одит на проекта.


-

« обратно