За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изготвяне на интегриран проект "Доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води, община Чипровци"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 173 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-16-16

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Чипровци

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Чипровци

Област: Монтана


Цел

Разработване на интегриран проект за доизграждане на канализационната мрежа на гр.Чипровци и изграждане на такава в селата Железна и Мартиново


Дейности

  • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по ЗООС, ЗБР, ЗВ;
  • Изготвяне на ПУП - план за регулация и план за застрояване и провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделската земя за площадката на ПСОВ. Имотът, върху който ще се изгражда ПСОВ е общинска частна собственост;
  • Дейности във връзка с процедурите за ОВОС и оценка на съвместимостта и издаване на Становища от РИОСВ - Монтана по ЗООС и ЗБР;
  • Обявяване и провеждане на конкурси за обществена поръчка за избор на изпълнител съгласно ЗОП/НМОП;
  • Изготвяне на работен проект за доизграждане и модернизиране на водопреносна и канализационната мрежа на гр.Чипровци, изграждане на главен колектор до площадката на пречиствателната станция за отпадни води;
  • Изготвяне на работен проект за изграждане и модернизиране на водопреносна и канализационна мрежа на агломерационния ареал на гр.Чипровци - Железна, Мартиново, изграждане на главен канализационен колектор до площадката на пречиствателната станция за отпадни води;
  • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект, обявяване и провеждане на конкурси за обществена поръчка за избор на изпълнител съгласно ЗОП/НМОП;
  • Одит на проекта;
  • Мерки за информация и публичност, вкл. Подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз.


-

« обратно