За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационна мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ - гр. Бобовдол"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 930 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-17-17

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бобовдол

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Бобовдол

Област: Кюстендил


Цел

Подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдително-канализационната мрежа (битова и дъждовна) и изграждане на ПСОВ – гр. Бобов дол”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Подготовка на документация за възлагане на обществена поръчка за разработване на предпроектно проучване, вкл пълен анализ "ползи-разходи", прединвестиционно проучване, идеен и работен проект и попълване на формуляр за кандидатстване за техническа помощ;
  • Изготвяне на предпроектно проучване, вкл. пълен анализ "ползи-разходи";
  • Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект;
  • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект;
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Разходи за организация и управление на проекта.


-

« обратно