За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 458 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-19-19

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Етрополе

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Етрополе

Област: София


Цел

Дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационната мрежа и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителната система на гр. Етрополе.


Дейности

 • Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на гр. Етрополе, със следните дейности:
 • преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и изработване на графични материали, отразяващи съществуващата ситуация;
 • да подготви 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията/града;
 • да изготви анализ на социалната поносимост на макро равнище;
 • да предложи инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финансиране по ОП "Околна среда 2007 - 2013г.", съобразявайки се с резултатите от анализа на социалната поносимост;
 • да подготви прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС;
 • да изготви идеен проект за одобрената алтернатива;
 • да подготви формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП "Околна среда 2007 - 2013г." и изготви всички съпътстващи документи, които са ноебходими за комплектоването на Формуляра, вкл. финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и др.;
 • Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта:
 • Изпълнителят по договора ще има ангажимент да подпомага община Етрополе и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостно управление и изпълнение на договорите по проект "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе";
 • Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта:
 • осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на община Етрополе, предоставени на РБългария от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
 • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване "Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Етрополе":
 • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документация за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01;
 • Одит на проекта:
 • Осигуряване на лицензиран експерт-счетоводител или одиторска фирма за удостоверяване верността, надеждността и адекватността на отчетените разходи и доказващите ги разходно - оправдателни документи;
 • Дейности, които ще бъдат извършени от бенефициента:
 • Дейности, свързани с издаването на разрешителни по ЗВ, ЗБР, ЗУТ и др;
 • Разходи на общината за закупуване на материали и оборудване за организацията и управлението на проекта;


-

« обратно