За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ - гр. Кнежа"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 599 960,00 лв


Регистрационен номер: 58131-20-20

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кнежа

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кнежа

Област: Плевен


Цел

Подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ- гр. Кнежа”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране по горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007 – 2013 г.”


Дейности

  • Изготвяне на предпроектно проучване, вкл. пълен анализ "ползи - разходи";
  • Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект за дейностите, които се предвиждат за изпълнение в рамките на инвестиционния проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007 - 2013г.";
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


-

« обратно