За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект "Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Искър"

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 424 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-26-26

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Искър

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Искър

Област: Плевен


Цел

Подготовка на инвестиционен проект „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води - гр.Искър”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Изготвяне на предпроектно проучване, включително пълен анализ разходи-ползи;
  • Разработване на прединвестиционно проучване, идеен и работен проект;
  • Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционен проект;
  • Одит на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Разходи за организация и управление на проекта.


-

« обратно