За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ, разделна канализация и водопроводна мрежа в гр. Стралджа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 2 405 300,00 лв


Регистрационен номер: 58131-27-27

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Стралджа

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Стралджа

Област: Ямбол


Цел

Проектът предвижда подготовка на качествено и пълно инвестиционно проектно предложение за инвестиционно намерение за изграждане на разделна канализация с ПСОВ и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Стралджа. На база на документите, които ще се изготвят при изпълнението на проекта, ще бъде възможно Община Стралджа да кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” за реализирането на инвестиционното намерение


Дейности

  • Сформиране на екип за управление на проекта;
  • Изготвяне тръжни документи за провеждане на процедури по ЗОП, провеждане тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договор;
  • Техническа помощ за прединвестиционно проучване, ОВОС, работно проектиране, финансов анализ, изготвяне на тръжни документи и апликационни форми;
  • Процедури за издаване на разрешителни по Закона за водите;
  • Провеждане на обществени обсъждания;
  • Юридически услуги;
  • Процедури за оценка на съответствието;
  • Процедури за издаване на разрешителни за строеж;
  • Популяризиране на проекта, осигуряване на прозрачност и публичност;
  • Одит.


-

« обратно