За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за обследване и доизграждане на смесена канализация и водопроводна мрежа в с. Зимница, община Стралджа

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 745 900,00 лв


Регистрационен номер: 58131-28-28

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Стралджа

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Стралджа

Област: Ямбол


Цел

Проектът касае изготвянето на инвестиционен проект, въз основа на инвестиционно намерение, за детайлно обследване състоянието на частично изградената смесена канализация и технически проект за доизграждане на същата; обследване състоянието и необходимостта от реконструкция на водопроводната мрежа и технически проект за реконструкцията на с. Зимница, общ. Стралджа. След изготвянето и съгласуването на проекта, ще бъде възможно Община Стралджа да кандидатства за финансиране по процедура "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” към оперативната програма "Околна среда 2007 - 2013г." за реализирането му


Дейности

  • Сформиране и действие на екип за управление на проекта;
  • Изготвяне на технически спецификации за провеждане на процедури по ЗОП, провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договор;
  • Техническа помощ;
  • Процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите;
  • Провеждане на обществени обсъждания;
  • Юридически услуги, свързани с издаване на разрешителни по ЗВ, ЗУТ и ЗОП;
  • Процедури за оценка на съответствието;
  • Процедури за издаване на разрешителни за строеж;
  • Популяризиране на проекта, осигуряване на прозрачност и публичност;
  • Финален технически и финансов отчет и финансов одит на проекта.


-

« обратно