За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Прединвестиционно проучване, експертни анализи и разработване на инвестиционен проект за изграждане на ПСОВ и частично изграждане и реконструкция на канализационните мрежи на с. Айдемир и с. Калипетрово в община Силистра

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 884 800,00 лв


Регистрационен номер: 58131-29-29

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Силистра

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Силистра

Област: Силистра


Цел

По проекта ще се изготви инвестиционно проектно предложение за ВиК инфраструктурата на прилежащите към град Силистра големи съседни села с. Айдемир и с. Калипетрово, бивши квартали на града. Канализационните схеми на двете села се обединяват в общ колектор преди канална помпена станция и заустването на отпадъчните води в река Дунав. Проектът предвижда техническа помощ за изграждането на обща ПСОВ, разширение на канализационната мрежа, както и частична подмяна на компрометирана водопроводна мрежа на двете населени места


Дейности

  • Организация и управление;
  • Прединвестиционно проучване и разработване на технически проекти за обща ПСОВ;
  • Разработване на проекти за разширение на канализационната мрежа и частична реконструкция на водопроводната мрежа;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ;
  • Издаване на разрешителни по законодателството в областта на околната среда и водите и разрешителни за строеж;
  • Комплектоване на формуляр за кандидатстване и подготовка на конкурсната документация за възлагане на обществени поръчки;
  • Информиране и публичност.


-

« обратно