За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Велики Преслав, обл. Шумен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 103 520,00 лв


Регистрационен номер: 58131-32-32

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Велики Преслав

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Велики Преслав

Област: Шумен


Цел

Предмет на проекта е подготовка на качествено и пълно инвестиционно проектно предложение за доизграждане на канализационна система към довеждащи колектори в гр. Велики Преслав, изграждане и рехабилитация на канализацията и водопроводната система в гр. Велики Преслав, с което впоследствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП "Околна среда 2007-2013г."


Дейности

  • Предварителни проучвания;
  • Същински проучвания - Разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти;
  • Дейности отностно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта;
  • Дейности по подготовка на документация за успешното кандидатстване на Община Велики Преслав на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП "Околна среда" и подпомагане на неговото реализиране;
  • Управление на проекта;
  • Дейности за информация и публичност;
  • Одит на проекта


-

« обратно