За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа в с. Миладиново, община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 82 760,00 лв


Регистрационен номер: 58131-38-38

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кърджали

Област: Кърджали


Цел

Основната цел на проекта е да се създадат условия за опазването и подобряването на състоянието на водите на територията на община Кърджали. Специфичната цел е да се подготви качествен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и реконструкция на водопроводната мрежа в с. Миладиново, община Кърджали


Дейности

  • Административно управление на проекта;
  • Изготвяне на Прединвестиционно проучване, ПУП - ПЗ, Парцеларен план и Технически проекти по Наредба №4;
  • Провеждане на процедури по издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите;
  • Провеждане на процедури по Закона за устройство на територията;
  • Провеждане на процедури по Закона за опазването на земеделските земи и Закона за горите;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи, подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол и попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране.


-

« обратно