За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за проектиране на канализационна мрежа, ПСОВ и нова вътрешна водопроводна мрежа в с. Брош, община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 58 549,00 лв


Регистрационен номер: 58131-39-39

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кърджали

Област: Кърджали


Цел

Основна цел на проекта е създаване на условия за подобряване качеството на живот и околна среда, чрез развитие на инфраструктурата за питейни и отпадни води в с. Брош, община Кърджали. Специфична цел на проекта е: изготвяне на качествен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води и нова вътрешна водопроводна мрежа в село Брош, община Кърджали


Дейности

  • Административно управление на проекта;
  • Изготвяне на прединвестиционно проучване, ПУП-ПЗ, парцеларен план и технически проекти;
  • Провеждане на процедури по издаване на разрешения по ЗООС, ЗБР и ЗВ;
  • Провеждане на процедури по ЗУТ;
  • Провеждане на процедури по Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи, подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, строителен надзор и инвеститорски контрол и попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране


-

« обратно