За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за проектиране на канализационни мрежи и реконструкция на съществуващи водопроводни мрежи на крайградските села в община Кърджали

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 327 900,00 лв


Регистрационен номер: 58131-40-40

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кърджали

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кърджали

Област: Кърджали


Цел

Общата цел на проекта е създаване на условия за подобрявне качеството на живот и на околната среда, чрез развитие на екологичната инфрастрктура в крайградските села. Специфична цел на проекта е изготвяне на качествен инвестиционен проект за изграждане на канализационна мрежа на всички крайградски села и заустването им в канализацията на град Кърджали, както и реконструкцията на вътрешната им водопроводна мрежа


Дейности

  • Административно управление на проекта;
  • Изготвяне на прединвестиционно проучване, ПУП-ПЗ, Парцелен план и Технически проекти по Наредба №4;
  • Провеждане на процедури по издаване на разрешения по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за водите;
  • Провеждане на процедури по Закона за устройството на територията;
  • Провеждане на процедури по Закона за опазване на земеделските земи и Закона за горите;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи, подготовка на тръжна документация за възлагане на строителство, инвеститорски контрол и попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране.


-

« обратно