За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ с. Щръклево, община Иваново

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 739 944,00 лв


Регистрационен номер: 58131-41-41

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Иваново

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Иваново

Област: Русе


Цел

Целта на проекта е извършване на инвестиционно проучване, проектиране, изготвяне на работни проекти за изграждане на канализационната система на с. Щръклево, община Иваново, съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове


Дейности

  • Изработване на документи и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор на проектант за "Техническа помощ за изработване на проект за изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни води с. Щръклево, община Иваново;
  • Хидрогеоложко проучване и изготвяне на доклад;
  • Подготовка на документи за разрешителни в съответствие със ЗООС и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони в случаите, когато инвестиционното предложение е извън обхвата на ЗООС - за изграждане на канализация и водоснабдяване и за ПСОВ;
  • Изготвяне на доклада за съответствие и внасянето му с проектно-сметната документация в общината за издаване на разрешение за строеж;
  • Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите. Изготвяне на финансов и икономически анализ/ анализ за разходите и ползите в зависимост от строителната стойност на проекта. Изработване на тръжно досие за възлагане на строителен надзор за строителство на водопроводите и каналите;
  • Изработване на билбордове за популяризиране на техническата помощ. Публикации в местна, регионална и национални радио и TV;
  • Изработване на одитен доклад. Изготвяне на окончателна оценка на проекта.


-

« обратно