За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 125 480,00 лв


Регистрационен номер: 58131-47-47

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Пазарджик

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Пазарджик

Област: Пазарджик


Цел

Проектът за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационните мрежи и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителните системи на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик


Дейности

 • Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за водния сектор на с.Алеко Константиново и с. Главиница, със следните дейности:

  • Преглед на съществуващата документация, обследване на целия воден цикъл и изработване на графични материали отразяващи съществуващата ситуация;

  • Да подготви 25 годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията;

  • Да изготви анализ на социалната поносимост на макро равнище;

  • Да предложи инвестиционни компоненти, които да бъдат включени във Формуляра за кандидатстване за финасиране по ОП “Околна среда 2007 - 2013”съобразявайки си с резултатите от анализа на социалната поносимост;

  • Да подготви прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти, които ще бъдат предложени за финансиране по ОПОС;

  • Да изготви идеен проект за одобрената алтернатива;

  • Да подготви Формуляра за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП “Околна среда 2007 - 2013”и изготви всички съпътстващи документи, които са необходими за комплектоването на Формуляра включително финансови и икономически анализи, оценка на капацитета на Общината и ВиК дружеството, план (стратегия) за провеждане на обществените поръчки, програма за управление на утайките и други;

  • Да подготви документации за възлагане на обществени поръчки по ЗОП, за всички дейности включени за финансиране във Формуляра за кандидатстване, съгласно предварително одобрения от общината план за провеждането им.

 • Техническа помощ за организация и управление на договорите по проекта;

  • Изпълнителят по договора ще има ангажимент да подпомага Община Пазарджик и Звеното за управление на проекта в процеса на цялостно управление и изпълнение на договорите по проект „Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница”;

 • Организация и изпълнение на мерки за публичност по проекта;

  • Осигуряване на пълна прозрачност във връзка с усвояването на средствата по проекта на Община Пазарджик, предоставени на Р България от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 • Изготвяне на Формуляр за кандидатстване “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с.Алеко Константиново и с. Главиница”;

  • Изготвяне на формуляр за кандидатстване и документации за избор на изпълнители за обществени поръчки за процедура по предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Реф. № BG161PO005/08/1.30/01/01.
 • Одит на проекта


-

« обратно