За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за реконструкция на водоснабдителната мрежа, изграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и ПСОВ на гр. Неделино

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 043 020,00 лв


Регистрационен номер: 58131-58-58

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Неделино

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Неделино

Област: Смолян


Цел

Настоящият проект цели опазване и подобряване на екологичното състояние на водите в Община Неделино чрез реконструкция на водопроводната мрежа и доизграждане на канализационна мрежа, довеждащи колектори и пречиствателна станция за отпадни води. Предвидените в него дейности за осигуряване на техническа помощ ще доведат до подготовката на качествен и пълен инвестиционен проект и кандидатстване за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007–2013 г.”.


Дейности

  • Прединвестиционно проучване;
  • Проектиране;
  • Осигуряване на разрешителни;
  • Финансов и икономически анализ;
  • Подготовка на документация за възлагане на ОП;
  • Изготвяне на формуляр;
  • Управление на проекта;
  • Одит;
  • Информация и публичност;
  • Съгласуване и одобрение на инвестиционния проект


-

« обратно