За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Изготвяне на работен проект за доизграждане на градска канализация на град Кула – главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа и изготвяне на идеен проект за градска пречиствателна станция

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 552 600,00 лв


Регистрационен номер: 58131-59-59

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Кула

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Кула

Област: Видин


Цел

Проекта предвижда да се изработи цялостен работен проект за реконструкция и актуализация на водопроводната мрежа на град Кула , като се предвижда да се извърши реконструкция / подмяна / на азбестоциментови тръби с обща дължина около 20 000 метра. Също така работния проект предвижда да се изработи работен проект за доизграждане на канализационната мрежа на града с обща дължина 11 000 метра улични канали и 4 800 метра главни колектори и да се изработи идеен проект за градска пречиствателна станция


Дейности

 • Презентация на проекта пред гражданите на град Кула;
 • Изготвяне на конкурсна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция , проучване на съществуващото положение, изготвяне на основните изисквания на техническото задание, изготвяне на конкурсна документация за избор на консултант за изготвяне на работен и идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС, изготвяне на доклад за съответсвие на работния и иден проект;
 • Провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция , проучване на съществуващото положение, изготвяне на основните изисквания на техническото задание, изготвяне на конкурсна документация за избор на консултант за изготвяне на работен и идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС, изготвяне на доклад за съответсвие на работния и иден проект;
 • Сключване на договор с консултант за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция , проучване на съществуващото положение, изготвяне на основните изисквания на техническото задание, изготвяне на конкурсна документация за избор на консултант за изготвяне на работен и идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС, изготвяне на доклад за съответсвие на работния и иден проект;
 • Изпълнение на договор за извършване на предпроектни проучвания и изготвяне на техническо задание за проектиране на на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция , проучване на съществуващото положение, изготвяне на основните изисквания на техническото задание, изготвяне на конкурсна документация за избор на консултант за изготвяне на работен и идеен проект, изготвяне на доклад по ОВОС, изготвяне на доклад за съответсвие на работния и иден проект;
 • Извършване на вътрешен одит на проведената процедура;
 • Изготвяне на конкурсна документация за провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция - допълване на изготвената от консултанта;
 • Провеждане на обществена поръчка за избор на консултант за изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция;
 • Сключване на договор с консултант за изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция;
 • Изпълнение на договор за изготвяне на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция;
 • Извършване на вътрешен одит на проведената процедура;
 • Провеждане на процедура по получаване на решение за предценяване на необходимостта от извършване на ОВОС;
 • Провеждане на процедура по обществено обсъждане на доклада за ОВОС и получаване на решение по доклада от РИОСВ - гр Монтана;
 • Извършване на вътрешен одит на проведената процедура;
 • Определяне на площадка за ГПС и провеждане на процедураза смяна на предназначението на терена по реда на ЗОЗЗ;
 • Съгласуване на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция;
 • Разглеждане и одобряване на работен проект за доизграждане на канализацията на град Кула - главни колектори и улични клонове, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция;
 • Изготвяне на конкурсна документация за избор на консултант за извършване на одит на проекта;
 • Провеждане на процедура за за избор на консултант за извършване на одит на проекта;
 • Сключване на договор с избрания консултант за извършване на одит на проекта;
 • Извършване на одит на проекта от лицензиран експерт - счетоводител;
 • Издаване на разрешение за строеж на строеж "Доизграждане на канализация на град Кула - главни клонове и улични колектори, реконструкция и актуализация на водопровдната мрежа и идеен проект за градска пречиствателна станция.


-

« обратно