За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на интегриран инвестиционен проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на гр. Тетевен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 3 177 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-60-60

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Тетевен

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Тетевен

Област: Ловеч


Цел

Проектът предвижда да се подготви качествено и пълно инвестиционно проектно предложение за: доизграждане и ориентация на вътрешна канализационна мрежа на град Тетевен; изграждане на градска ПСОВ с биологично пречистване; реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа, захранваща град Тетевен от водохващане "Костина", вкл. Пречиствателна станция за питейни води "Костина" и магистрален водопровод Рибарица - Тетевен, с което в последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013г.”


Дейности

  • Избор на Консултант;
  • Изпълнение на договора за консултантски услуги;
  • Дейности, свързани с процедурите за издаване на разрешителни по Закона за водите;
  • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаване на разрешителни по законодателството;
  • Дейности, свързани с процедурите за издаване на разрешителни за строеж;
  • Дейности, свързани с популяризиране на проекта, прозрачност и публичност;
  • Дейности, свързани с оценка на съответствието на проектната документация;
  • Финансов одит


-

« обратно