За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционни проекти за ПСОВ, ВиК мрежи по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013г.” за населените места от Община Долни Дъбник с над 2000 екв. жители - гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 159 650,00 лв


Регистрационен номер: 58131-61-61

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Долни Дъбник

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Долни Дъбник

Област: Плевен


Цел

Проектът предвижда подготовка на качествени и пълни инвестиционни проекти за изграждане на ПСОВ, канализационни колектори, канализационни мрежи и реконструкция на водоснабдителните мрежи (където е необходимо) в гр. Долни Дъбник, с. Садовец, с. Крушовица и с. Горни Дъбник в Община Долни Дъбник – по отделно за всяко населено място. С готовите инвестиционни проекти Община Долни Дъбник ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” за инфраструктурен проект.


Дейности

  • Изготвяне на работни проекти за "Вътрешна водопроводна мрежа на гр. Д.Дъбник - главни клонове";
  • Изготвяне на работни проекти за "Канализация на гр. Д. Дъбник - главни колектори";
  • Изготвяне на работни проекти за "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Крушовица";
  • Изготвяне на работни проекти за "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Садовец;
  • Размножаване на приложенията към проекта;


-

« обратно