За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ на територията на град Мартен

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 656 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-63-63

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Русе

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Русе

Област: Русе


Цел

Проектът предвижда извършването на дейности, които да спомогнат за разработването на инфраструктурно инвестиционно предложение, с което в последствие да се кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г.


Дейности

  • Управление на проекта - организация, мониторинг и отчетност - мобилизиране на екипа;
  • Подготовка на тръжна документация за възлагане на обществена поръчка с предмет "Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен";
  • Подготовка на документация за получаване на становища и разрешителни по ЗООС, ЗВ и ЗБР;
  • Изготвяне на подробен устройствен план (ПУП) и екологична оценка;
  • Изготвяне на технически проекти за канализация и ПСОВ на територията на гр. Мартен;
  • Подготовка на тръжна документация за възлагане на дейностите по инвестиционния проект;
  • Изготвяне на финансов и икономически анализ, вкл. анализ разходи-ползи;
  • Подготовка и комплектоване на проектна документация за инвестиционен проект (за финансиране по ОП Околна среда);
  • Независим одит разходи по проекта


-

« обратно