За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на проект за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Бяла, област Русе

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 072 320,00 лв


Регистрационен номер: 58131-65-65

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Бяла

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Бяла

Област: Русе


Цел

Целта на настоящия проект е осигуряването на предпоставки за кандидатстване на общината по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007-2013 за финансиране на инвестиционен проект за изграждане на воден цикъл в гр. Бяла, посредством получаване на необходимата техническа помощ за изготвянето на пълната документация. По конкретно в рамките на настоящият проект се предвижда да бъдат изготвени пред-инвестиционни проучвания, финансови и икономически анализи, подробни технически и работни проекти, формуляр за кандидатстване за финансиране на инвестиционния проект по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, както и необходимата съпътстваща документация.


Дейности

  • Предварителни проучвания;
  • Същински проучвания - Разработване на подробни технически и работни инвестиционни проекти;
  • Дейности отностно издаването на необходимите разрешителни/документи с оглед законосъобразното изпълнение на проекта;
  • Дейности по подготовка на документация зауспешното кандидатстване на община Бяла на следващ етап за финансиране на инвестиционния проект пред ОП "Околна среда" и подпомагане на неговото реализиране;
  • Управление на проекта;
  • Дейности за информация и публичност;
  • Одит на проекта


-

« обратно