За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на инвестиционен проект по приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.” за град Годеч

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 1 579 397,00 лв


Регистрационен номер: 58131-68-68

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Годеч

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Годеч

Област: София


Цел

Проектът е подготвителен етап от инфраструктурен проект за ВиК системата на гр. Годеч, който ще включва изграждането на канализационна система и реконструкцията на водопроводната мрежа на град Годеч. Проектът ще разработи всички основни документи, необходими за инфраструктурен проект: работни проекти/чертежи; оценка на съответствието; разрешителни по Закона за опазване на околната среда; Закона за биологичното разнообразие и Закона за горите; финансови и икономически анализи и формуляр за кандидатстване.


Дейности

  • Управление на проекта;
  • Разработване на работен проект;
  • Получаване на разрешителни по Закона за биологичното разнообразие, Закона за опазване на околната среда и Закона за водите;
  • Тръжна процедура за строителен надзор;
  • Изготвяне на финансови и икономически анализи;
  • Придобиване на земя и учредяване на право на строеж;
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Одит;


-

« обратно