За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ - гр. Опака

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 801 655,20 лв


Регистрационен номер: 58131-70-70

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Опака

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Опака

Област: Търговище


Цел

Целта на проекта е да се извърши инвестиционно проучване, проектиране, изготвяне на работни проекти за изграждане на канализационната мрежа на гр. Опака и Пречиствателна станция за отпадъчни води, съвместявайки Закон за обществените поръчки (ЗОП), Закон за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове


Дейности

  • Консултации по изготвяне на апликационната форма за кандидатстване по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" приоритетна ос 1;
  • Изработване на документи и провеждане на обществена поръчка по ЗОП за избор проектант за "Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ гр.Опака" - проект фаза 2;
  • Изпълняване на малка обществената поръчка по НВМОбП - изработване на работни проекти за реконструкция на водопроводи и възстановяване на улици в участък с готов проект за канализация - проект фаза 1;
  • Изпълняване на обществената поръчка "Канализация, реконструкция на водопроводи, възстановяване на улици и ПСОВ" гр.Опака"- проект фаза 2;
  • Изработване на документи и провеждане на обществени поръчки по НВМОбП за избор фирми за строителен надзор за изготвяне на Доклад за съответствие и фирми за изработване на тръжни досиета за строителство и строителен надзор;
  • Изготвяне на "Доклад за съответствие";
  • Изработване на тръжно досие за възлагане на строителството на водопроводите и каналите;
  • Мероприятия за публичност;
  • Финализиране на проекта.


« обратно