За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Подготовка на интегриран инвестиционен проект във ВиК сектор за гр. Панагюрище, община Панагюрище

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 694 320,00 лв


Регистрационен номер: 58131-72-72

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Панагюрище

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Панагюрище

Област: Пазарджик


Цел

Стратегическата цел на проекта е: - Да се подобри състоянието на водите в гр. Панагюрище чрез развитието на екологична инфраструктура. Специфичните цели са: - Да се подобри инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Панагюрище, чрез подготовката на качествен и пълен инвестиционен проект за кандидатстване по приоритетна ос І на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” - Да се изработи идеен, технически и работен проект за изграждане на 56 км. водопроводна и 56 км. канализационна мрежа, довеждащ колектор 900 м. и пречиствателна станция за отпадни води до 25 000 е.ж. в гр. Панагюрище.


Дейности

 • Техническо и финансово изпълнение и управление на проекта;
 • Изработване на материалите за осигуряване на публичност;
 • Пресконференция за представяне на проекта;
 • Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на прединвестиционно проучване по Наредба 4;
 • Извършване на прединвестиционно проучване по Наредба 4;
 • Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за изработване на идеен, технически и работен проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, довеждащ колектор,пречиствателна станция за отпадни води;
 • Изработване на идеен, технически и работен проект за изграждане на водопроводна и канализационна мрежа, довеждащ колектор, ПСОВ;
 • Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на ОВОС;
 • Изработване на ОВОС;
 • Подготовка и изготвяне на разрешителни по Закона за водите;
 • Подготовка и провеждане на процедура по ЗОП за избор на изпълнител за извършване на финансов и икономически анализ вкл. анализ на ефективността на разходите за проект под 25 млн. евро съгласно методическите указания на МФ за подготовка и изпълнение на проекти);
 • Извършване на финансов и икономически анализ (вкл. анализ на ефективността на разходите за проект под 25 млн. евро съгласно методическите указания на МФ за подготовка и изпълнение на проекти);
 • Конференция за представяне на резултатите от проекта;
 • Одит на проекта.


-

« обратно