За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водоснабдителната мрежа в с. Игнатиево

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 410 400,00 лв


Регистрационен номер: 58131-73-73

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Аксаково

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Аксаково

Област: Варна


Цел

Настоящият проект е свързан с подготовка на инвестиционен проект “Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в с. Игнатиево”, по-специално разработване на цялата необходима документация с оглед кандидатстване за финансиране на горепосочения инвестиционен проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”


Дейности

  • Изготвяне на финансов и социално икономически анализ за проекта (пълен анализ "ползи-разходи" няма да се разработва; с оглед на факта, че индикативният бюджет на бъдещия инвестиционен проект е под 10 млн. лева без ДДС);
  • Попълване на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект по Приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.";
  • Актуализация на пред-инвестиционно проучване по смисъла на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
  • Разработване на идеен и работен проект в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти към Закона за устройството на територията;
  • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в рамките на бъдещия инвестиционен проект;
  • Одит на проекта;
  • Последваща оценка на проекта;
  • Осигуряване на информация и публичност за проекта;
  • Подкрепа за организацията и управлението на проекта.


-

« обратно