За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Комплексна техническа помощ за частично изграждане на канализационна мрежа с ПСОВ и рехабилитация на съществуващата водоснабдителна мрежа в гр. Белене

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 986 000,00 лв


Регистрационен номер: 58131-74-74

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Белене

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Белене

Област: Плевен


Цел

Предложеният от Община Белене проект цели да привлече техническа помощ за подготовката на проектна документация, необходима за последващо изпълнение на инфраструктурен проект на територията на гр. Белене


Дейности

 • Организация и управление на проекта на проекта, в т.ч. одготовка на документация за провеждане на процедури по ЗОП;
 • Избор на одитор на проекта;
 • Предпроектни проучвания за ПСОВ с избор на площадка и съгласувателни процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите;
 • ПСОВ - геодезично заснемане;
 • Геоложки проучвания за площадката на ПСОВ;
 • Изработване на ПРЗ и провеждане на процедури за уреждане статута на площадката на ПСОВ и за канализационни и водопроводни мрежи;
 • Предпроектни проучвания за избор на метода на проектиране на канализационна мрежа и съгласувателни процедури по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие и Закона за водите;
 • Изготвяне на финансово- икономически анализи в т.ч. анализ на приходите и ползите;
 • Разработване на идейни схеми за развитие на гр.Белене въз основа на нов ОУП- геодезично заснемане на новата част;
 • Разработване на идейни схеми за развитие на гр.Белене въз основа на нов ОУП- канализационни и водопроводни мрежи;
 • Проектиране на канализационни и водопроводни мрежи - I етап "Геодезически дейности";
 • Проектиране на канализационни и водопроводни мрежи - II етап;
 • Работно проектиране на ПСОВ в т.ч. цялата прилежаща техническа инфраструктура;
 • Попълване на апликационни форми за кандидатстване по ОПОС 2007-2013;
 • Мерки за информация и публичност;


-

« обратно