За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Търсене на проект

Приоритетна ос 1: Води

Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект за завършване и реконструкция на канализация и изграждане на ПСОВ в община Ракитово

Категория: Приоритетна ос 1: Води

Сума на предоставената безвъзмездна финансова помощ: 514 260,00 лв


Регистрационен номер: 58131-75-75

Тип на бенефициента: Община

Име на бенефициент: Ракитово

Година на приключване на проекта: 2011

Община: Ракитово

Област: Пазарджик


Цел

С проекта се цели да бъде подготвен качествен и пълен инвестиционен проект за реконструкция и завършване изграждането на канализационната мрежа и изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води на територията на община Ракитово. Това включва завършване на канализацията на гр. Ракитово и реконструкция на около 3 км от съществуващата в града, завършване на канализационната мрежа на гр. Костандово и изграждане на ПСОВ за съвместно пречистване на отпадните води на трите населени места на територията на общината - гр. Ракитово, гр. Костандово и с. Дорково. В същото време ще бъде разгледан и вариантът за индивидуално пречистване на отпадните води в населените места, като бъде избран по-ефективният подход за общината от технико-икономическа гледна точка. Идеята е в последствие общината да кандидаства за финансиране по приоритетна ос 1 на ОП “Околна среда 2007-2013” за инфраструктурен проект.


Дейности

 • Изготвяне на предварителни (прединвестиционни) проучвания и идеен проект - тази дейност включва хидрология на района, извършване на инженеро-геоложки и хидрогеоложки проучвания; геодезически работи, обследване на каналната мрежа, химия на каналните води и разработване на идеен проект за изграждане на пречиствателни съоръжения за отпадни води. На този етап от проекта ще бъдат разгледани възможностите за изграждане на съвместна ПСОВ или за съоръжения за индивидуално пречистване на водите в населените места;
 • Изготвяне на финансови и икономически анализи - финансово-икономическият анализ и анализът за разходите и ползите ще представлява самостоятелен документ, съдържащ резюме на информацията за всички фактори, от които зависи проекта. Той ще се подготви след разработване на основните раздели от прединвестиционното проучване;
 • Проектиране на ПСОВ с колектори и канализационна мрежа;
 • Изготвяне на работен проект за пречиствателна станция за отпадни води с колекторна мрежа;
 • Осигуряване на работен проект за завършване и реконструкция на канализацията на територията на община Ракитово;
 • Осигуряване на разрешителни и становища;
  • Извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на решение;
  • Осигуряване на решение за екологична оценка;
  • Осигуряване на решение за преценка на вероятността за оказване на значително отрицателно въздействие на проекта върху защитените зони от мрежата НАТУРА 2000;
  • Осигуряване на решение за оценка за съвместимост на инвестиционния проект с предмета и целите на опазване на съответната защитена зона от мрежата НАТУРА 2000;
  • Провеждане на обществени обсъждания във връзка с издаването на разрешителни по законодателството в областта на околната среда (ЗООС);
  • Осигуряване на разрешително за строеж;
 • Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за дейностите, включени в бъдещия инфраструктурен проект;
 • Подготовка на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект;
  • Визуализация на проекта;
  • Отчетност по проекта;
  • Финансов одит;


-

« обратно